Integreringskonferansen 2022

I samarbeid med:
Event Partners:

Hvordan sikrer vi god integrering av flyktninger i Norge? Midlertidig oppholdstillatelse, integrering og så sende flyktninger tilbake igjen - Hva bidrar det til? Det kan vi få svar på. Konferansen vil presentere tema som; mennesker på flukt, innvandring og psykisk helse, hverdagsintegrering i praksis, næringslivets behov og hvilke verktøy og metoder som bidrar til raskere sysselsetting av innvandrere.

Starter
28
.
November
2022
Event start:
November 28, 2022
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Tidspunkt

Date

28
.
November
29
.
November
2022
Nov 28
November 29, 2022

Sted

LoCation

Quality Airport Hotel Gardermoen

Konferansier

Elaine Bloom

Elaine Bloom driver selskapet elainebloom.no. Hun tar for tiden en sertifisering i Neuroscience for Business hos MIT Sloan, har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert master Coach. Elaine brenner for en helhetlig tilnærming til karriereveieldning, og er særlig opptatt av karrierehelse. Hun er en svært ettertraktet karriereveileder, karrierkonsulent og foredragsholder. Hun har arbeidserfaring som avdelingsleder og fagansvarlig leder innenfor karrierekurs, karriereutvikling, samt erfaring med omstilling og organisasjonsutvikling. Elaine har jobbet nasjonalt og internasjonalt med flere tusen mennesker i alderen 16-64 år fra over 60 land. Elaine bidrar nå inn i spennende prosjekt ved Karrieresenteret ved Universitet i Oslo hvor fokuset er å utvikle karrierestøtte som integreres som en del av studentenes utdanningsløp. Hun står for øvrig bak podkasten "Karriereveiledning med Elaine". Har YouTubekanalen «Karrieretips med Elaine», og er kjent fra serien "Karriereveilederen" fra NRK Nett TV

Kategorier

Categories

Arbeid og velferd
Helse og omsorg
Utdanning
28
.
November
Nov 28
10:00
10:45

Arbeidslivet som integreringsarena

Krigen i Ukraina preger Europa i 2022. Millioner av mennesker er på flukt. Mange av disse kommer til Norge. NHO er opptatt av at nyankomne flyktninger får den hjelpen de har behov for og blir godt integrert i samfunnet. Flest mulig må komme i arbeid eller utdanning mener NHO. Det er positivt for den enkelte. Det er også et stort behov for arbeidskraft i flere bransjer, og mange av de som kommer har trolig relevant kompetanse. Hvilke anbefalinger gir NHO? Hvilke strategier bør vi satse på, for arbeid, utdanning og inkludering? Direktør i NHO, Nina Melsom, vil åpne konferansen.

28
.
November
Nov 28
11:00
11:30

Midlertidig beskyttelse - en ambisiøs og retningsløs ordning?

Norge gir et tilbud til flyktninger om et såkalt midlertidig kollektiv beskyttelse. Den åpner for raskt mottak, effektiv bosetting, men innebærer også at flyktningene vender tilbake til hjemlandet hvis eller når det blir mulig. Denne ordningen har blitt brukt i Norge to ganger tidligere, i mottak av flyktninger fra Bosnia og Kosovo.

Forskere ved Institutt for samfunnsforskning har forsket på området midlertidig beskyttelse. Forskningen gir unik innsikt i ordningens positive sider, men også i de politiske og menneskelige utfordringene som oppstår hvis det tar lang tid før det blir mulig å vende tilbake til hjemlandet. I studiene beskrives midlertidig kollektiv beskyttelse som ambisiøs, tidsskjør og politisk forførende. Forskerne fant ut at midlertidigheten for flyktningene etter hvert medførte en opplevelse av retningsløshet og et ønske om et normalliv.

Jan-Paul Brekke er ekspert på feltene flukt, migrasjon og Integrering

28
.
November
Nov 28
11:45
12:20

INSPIRASJONSFOREDRAG - Fra Asylmottak til Rådgiver for Norges Fotballforbund - En flyktning sin historie

Haybat Hacham er fra Irak, har bodd 2. år på Asylmottak. Han reise er fantastisk og unik å høre på og har en overføringsverdi til oss som arbeider innen integreringsfeltet Haybat vil i sitt foredrag fortelle om sin inkluderingshistorie med klare anbefalinger til nye flyktinger om hva som skal til for å bli integrert i Norge.

Haybat er ansatt i Norges Fotballforbund og har en Master i sikkerhetsledelse og Kulturforståelse. Les mer om han når du trykker på bildet av han.

28
.
November
Nov 28
12:30
13:00

Hverdagsintegrering i praksis

Flyktninger kommer nå til Norge. Det er først og fremst kvinner og barn som nå kommer fra Ukraina. Hva betyr dette i praksis for folk flest i Norge og hvordan kan vi og frivilligheten bidra her på best mulig måte? Ifølge integreringsstrategien er målet med hverdagsintegrering at innvandrere skal oppleve økt tilhørighet og deltakelse i samfunnet. Integrering i hverdagen skjer der mennesker møtes fysisk eller digitalt, både på formelle og uformelle arenaer, i små og store fellesskap. Det handler om å skape tillit, tilhørighet, nettverk og deltakelse. Hvordan kan vi omsette gode ord og strategier til inkluderende praksis? Vi har invitert Generalsekretær i frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen til å gi oss noen anbefalinger her.

Mennesker på flukt og Psykisk helse i et Mestringsbasert perspektiv

Flyktningstrøm og integrering kan by på flere utfordringer. Rådet for psykisk helse har samlet og systematisert kunnskap om psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere med bakgrunn i den store flyktningstrømmen som kom til Europa og Norge i 2015. Seniorrådgiver, Hege Helene Bakke, Rådet for psykisk helse vil i sitt foredrag presentere eksempler på hvordan mennesker med flukterfaring, som er i en asylsøkerfase eller etableringsfase med bosetting i ny kommune, kan få tatt i bruk sine ressurser til tross for sin bakgrunn g bagasje. Foredraget er aktuell for alle som arbeider med asylsøkere og flyktninger, uansett arena og forvaltningsnivå. 

28
.
November
Nov 28
15:00
15:45

Hvordan arbeide med flyktninger som kan være traumatiserte og har etterreaksjoner av flukt og krig?

Hvordan kan vi arbeide med flyktninger som har traumer og etterreaksjoner av tanker, følelser, kroppsfornemmelser og adferd? Kan Psykoeduksjon som  metode være en god løsning på dette?

Gjennom denne metoden får man kunnskap om lidelsen og hvordan man kan mestre denne bedre. Gjennom å lære om utfordringer, sammenhenger og egne styrker kan man øke mestringsevnen, og redusere oppfatningene av egen hjelpeløshet. Denne forståelsen kan hjelpe til selv å iverksette nødvendige tiltak og dermed redusere risikoen for tilbakefall og reinnleggelser.

Bjarte Rekvig, NAV Grunerløkka og Hans-Petter Rode, Kirkens Bymisjon barnevern.

28
.
November
Nov 28
16:00
17:00

Slik skal kommunene lykkes med integrering - Debatt og erfaringer

Kommunene står i en utfordrende situasjon i forhold til integrering av flyktinger. Vi har invitert noen kommuner i Norge som ble nominert av IMDI til Bosettings- og Integreringsprisen i 2021 for å være med på debatten. De nominerte kommunene viser til et godt bosettings- og kvalifiseringsarbeid. De viser fleksibilitet og engasjement i bosettingsarbeidet og gode utviklingsprosjekter. Disse kommunene viste til gode resultater over tid ved at over 50 prosent av deltagerne i introduksjonsprogrammet var i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program. Kommunene vil i debatten inspirerer oss med sin kunnskap og erfaring på kommunale løsninger for integrering  Tema som vi vil drøfte er:

  • Oppfølgingen av nyankomne innvandrere
  • Bosetting og kvalifiseringsarbeid
  • Samarbeid på tvers - Hva virker
  • Tilknytning til arbeidslivet - Eksempler
  • Prosjekter som virker
29
.
November
Nov 29
8:40
8:45

Dag 2 Integreringskonferansen

29
.
November
Nov 29
9:00
10:00

Ta vare på hjelperen

Møtet med andre menneskers lidelse kan over tid være problematisk for hjelperen å håndtere. Det er viktig å oppdage tegn på omsorgstretthet
, slitasje og sekundærtraumatisering så tidlig som mulig, samt bli bevisst sin egen rolle og egne grenser i møtet med de vanskelige situasjonene. Foredragsholder psykolog, Didrik Hægeland har lang erfaring som praktisk veileder av personell som arbeider med disse utfordringene, og gir råd som er lette å forholde seg til i arbeidshverdagen.

29
.
November
Nov 29
10:00
10:45

Morsmålstøttet opplæring for raskere sysselsetting

Flyktninger har ofte en lang vei å gå for å komme inn i arbeidslivet i Norge. Karrierekompetanse har derfor blitt innført som et nytt obligatorisk element i introduksjonsprogrammet. Konkret og visuell informasjon på morsmål er viktige verktøy for å øke utbyttet av karrierekompetanse og sikre medbestemmelse og måloppnåelse i introduksjonsprogrammet.  

Kinn utdannings og ressurssenter (KURS KF) er et kommunalt foretak som har ansvar for flyktningarbeid i Kinn kommune. KURS KF satser på aktiv bruk av morsmål i kvalifisering av flyktninger gjennom flere prosjekt. I samarbeid med mediebedriften Vookal produserer KURS KF opplæringsfilmer på ulike morsmål om yrker og arbeidslivet.  Filmene gir flyktninger bedre forutsetninger for å ta gode valg om jobb og opplæring og er også nyttige verktøy for kommunale, fylkeskommunale og statlige ansatte som jobber med kartlegging og veiledning.  

29
.
November
Nov 29
11:00
11:30

Norges beste bedrift på etnisk mangfold

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. – Innvandreres utdanning og kompetanse blir fremdeles ikke nok verdsatt i det norske arbeidslivet. Lerøy Norway Seafoods AS viser det motsatte. De arbeider strategisk med mangfold, og over halvparten av deres ansatte i lederstillinger har innvandrerbakgrunn. Av de ansatte i Lerøy er 68 prosent flerspråklige. Prisvinneren legger til rette for at disse kan ta fagbrev og utdanning. Ledelsen er opptatt av å tilrettelegge for faglig utvikling og ikke minst trivsel på jobben. Konstituert Fabrikkleder, Nan Iren Erdal fra Lerøy Norway Seafoods.

29
.
November
Nov 29
12:30
13:30

#Psykt bra mangfold

Hvordan bygger vi nettverk for bedre opplevelse psykisk helse og integrering hos innvandrere og flyktinger? #psykt bra mangfold er et program utviklet av Fontenehuset Rygge og Fontenehuset Asker. Programmet anvender fontenehusmodellen til å inkludere og integrere flere innvandrere og flyktninger som har psykiske helseutfordringer. Første to prosjektår er finansiert med midler fra IMDi.

Programmet et sosialt arbeids- og studiefellesskap hvor metode og mål er sosiale relasjoner og arbeid. Gjennom den arbeidsrettede dagen erfarer medlemmene mening, mestring, motivasjon og økt selvbilde sammen med andre. Den enkelte får støtte til å leve fullverdige liv, realisere egne ressurser og nå sitt potensiale.

På konferansen vil Fonteneshuset med deltakere i programmet inspirere oss med erfaringer og resultater av denne modellen.

No items found.

Nina Melsom

Nina Melsom direktør NHO

Les mer

Jan-Paul Brekke

Forskningsleder

Les mer

Stian Slotterøy Johnsen

Generalsekretær

Les mer

Hege Helene Bakke

Seniorrådgiver i rådet for psykisk helse

Les mer

Didrik Hægeland​

Psykologspesialist

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Frivillighetskonferansen 2022

7
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
5
.
August
2022
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2022

9
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
July
2022
︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap 2022

21
.
November
2022
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
August
2022
︁
Konferansen streames

Fremtidens karriereveiledning

21
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
August
2022
︁
Konferansen streames

Gaming i læring og inkludering 2022

24
.
November
2022
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
5
.
August
2022
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen 2022

28
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
August
2022