Ungt utenforskap 2022

I samarbeid med:
Event Partners:

Årest konferanse presenterer suksessfaktorer, ungdom og psykisk helse, metoder og verktøy i møte med unge i utenforskap. Vi får også foredrag om kreative og innovative løsninger i forhold til utenforskap og både elever og ungdommer vil delta med presentasjoner. Målgruppe for konferansen er arbeid og velferdssektoren, skole og utdanning, ungdom og psykisk helse, og alle andre interesserte.

Starter
21
.
November
2022
Event start:
November 21, 2022
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Tidspunkt

Date

21
.
November
22
.
November
2022
Nov 21
November 22, 2022

Sted

LoCation

Quality Airport hotel Gardermoen

Konferansier

Elaine Bloom

Elaine Bloom driver selskapet elainebloom.no. Hun tar for tiden en sertifisering i Neuroscience for Business hos MIT Sloan, har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert master Coach. Elaine brenner for en helhetlig tilnærming til karriereveieldning, og er særlig opptatt av karrierehelse. Hun er en svært ettertraktet karriereveileder, karrierkonsulent og foredragsholder. Hun har arbeidserfaring som avdelingsleder og fagansvarlig leder innenfor karrierekurs, karriereutvikling, samt erfaring med omstilling og organisasjonsutvikling. Elaine har jobbet nasjonalt og internasjonalt med flere tusen mennesker i alderen 16-64 år fra over 60 land. Elaine bidrar nå inn i spennende prosjekt ved Karrieresenteret ved Universitet i Oslo hvor fokuset er å utvikle karrierestøtte som integreres som en del av studentenes utdanningsløp. Hun står for øvrig bak podkasten "Karriereveiledning med Elaine". Har YouTubekanalen «Karrieretips med Elaine», og er kjent fra serien "Karriereveilederen" fra NRK Nett TV

Kategorier

Categories

Arbeid og velferd
Psykisk helse
Helse og omsorg
Utdanning
Diverse
21
.
November
Nov 21
10:00
10:30

Ungt utenforskap – tall, utvikling og trender

Ungt utenforskap – tall, utvikling og trender. Hvordan er situasjonen nå? VI har invitert Ulf Andersen til å åpne konferansen. Han er NAVs tallelskende og engasjerte statistikksjef, med øverste ansvar for at tallene i offisielle statistikker er korrekte. Ulf Andersen er opptatt av hva tallene kan fortelle oss, og leter stadig etter nye måter å sette sammen tall på, for å oppnå økt innsikt og kunnskap om trender, utfordringer og muligheter.

21
.
November
Nov 21
10:45
11:30

Utenforskapskommisjonen sine anbefalinger

Ungt utenforskap! - Ungdom uten arbeid, utdanning og sosialt nettverk. Dette var noe Stavanger Kommune tok ta i idet de opprettet Utenforskapskommisjonen. Kommisjonen har blant annet utarbeidet en rapport og foreslått tiltak for å sikre at Stavanger kommune blir bedre rustet til å forhindre ungt utenforskap og sikre at flere unge kommer i et langsiktig løp for utdanning og arbeid, og bedre grunnlag for å kunne etablere viktige sosiale nettverk. Rapporten vil trekke fram flere viktige områder som kommen skal arbeide ut i fra.

 • Innsats som demper konsekvenser av risikofaktorer for utenforskap.
 • Tidlig avdekking av risiko for utenforskap og tidlig innsats i grunnskolen.
 • Tiltak for økt fullføring av videregående skole.
 • Økte muligheter i arbeidslivet.
 • Innsats for å få økt deltakelse fra unge som faller utenfor arbeid, utdanning eller opplæring (NEET-gruppen).
 • Forskningsinnsats rettet mot ungt utenforskap.

Leder for utenforskapskommisjonen og Daglig leder i Bymisjonen Rogaland, Inge Takle Mæstad vil oppsummere rapporten og konkretisere mer hvilke tiltak kommunen vil iverksette.

21
.
November
Nov 21
12:30
13:30

Ungdom, utenforskap og psykisk helse - De unges egne erfaringer

Ungdom og psykisk helse er blitt et hett tema i tiden og veldig mange unge står i utenforskap av ulike helsemessige og sosiale utfordringer. Lyk-z & døtre har over mange år arbeidet med unge som sliter. Hva mener de gjenspeiler seg av utfordringer hos unge i dag? Er det samme type psykiske og sosiale utfordringer så melder seg eller har dette endret seg? 

VI har inviterte daglig leder Ingeborg Lykseth til å innlede dette foredraget med å dele noe henne erfaring på området. Deretter vil hun intervjue tre ungdommer hun har med seg til å dele erfaringer fra sitt liv i utenforskap, hva som var årsaken til dette og hva som bidro til å komme seg videre.

lyk- z & døtre sin visjon er å hjelpe ungdom som har falt utenfor skole og jobb til å finne sine iboende kvaliteter og unike evner, og med dette å komme raskt tilbake til skole og jobb.

21
.
November
Nov 21
13:40
15:30

Tema: Ungdom, utenforskap og skole - Verktøy, virkemidler og metodevalg

Hvordan kan vi skape en skole hvor den enkelte blir sett og hørt og ikke glemt? I denne temabolken vil vi presentere metoder, virkemidler og metodevalg for hvordan vi skaper en inkluderende skole der den enkelte elev blir ivaretatt. Foredragene vil bli supplert med deltakelse av ungdommer og elever.

21
.
November
Nov 21
13:45
14:30

INSPIRASJONSFOREDRAG - Det handler om relasjoner

Hva skal til for at skolen lykkes med inkludering der den enkelte blir sett, hørt og ikke glemt? Apalløkka skole i Groruddalen har hver dag et fokus på hvordan man skal skape en trygg, inkluderende, varm og god skole for hver og en elev. Gode relasjoner i alle ledd har alt å si! Elevene skal møtes med et åpent sinn, med nysgjerrighet og faglig og sosial læring går hånd i hånd. Apalløkka skole har 450 elever og ca. 60 ansatte. Vi er en skole der man ønsker å være ambisiøs på elevenes vegne. En skole der man ønsker at elevene lykkes faglig og sosialt. En skole der man "har trua" – har trua på at hver og en elev skal fullføre og bestå videregående skole og bli den beste versjonen av seg selv. For at vi skal nå våre mål kreves det et hardt arbeid i alle ledd og vi trekker frem noen av våre suksesser:

 • Gode systemer og strukturer for hvordan vi jobber med å skape et trygt, inkluderende, varmt og godt skolemiljø
 • Elevstemmen har en aktiv plass i planlegging, gjennomføring og evaluering av faglig og sosial læring
 • Vi-kultur – det handler om å være SAMMEN OM
 • Å bygge kollektiv kapasitet – å kjenne sitt folk!
 • Et eget miljøteam med definerte oppgaver som bla. handler om miljøfremmende tiltak og å gi elevene mange arenaer å lykkes på
 • Vi skal være trygge voksenpersoner som møter elevene der de er

Elisabeth Dullum, rektor ved Apalløkka skole siden 2016. Det var et behov for å jobbe systematisk med både elevenes læringsmiljø og de ansattes arbeidsmiljø. I 2018 ble Apalløkka skole tildelt Dronning Sonjas skolepris for å ha utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

Foredraget vil bli presentert av Rektor og supplert med innspill fra elever/medansatte fra skolen.

21
.
November
Nov 21
14:45
15:30

Arbeidslos i skolen - Supported Employment som modell i møte med utsatte elever

Hvordan kan vi styrke oppfølgingen av utsatte elever i skolen som står i fare for å falle fra? Foredraget tar utgangspunkt i hvordan vi kan støtte elever som har utfordringer med læreplass eller arbeidspraksis? Arbeidslos i skolen bygger på modellen Supported Employment/Education, en individuell oppfølgingsmodell med dokumenterte resultater innen overgangsproblematikk og arbeidsinkludering for utsatte grupper. Ungdommen er aktiv i sin egen prosess og medvirker i å identifisere egne ferdigheter og interesser for skole og jobb. Foredraget «Arbeidslos i skolen» vil presenterer eksempler på kompetanse i skole og arbeidsplass som støtter elever med ekstra utfordringer til kvalifisering, utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

21
.
November
Nov 21
15:45
16:30

Ufrivillig skolefravær og Utenforskap - Hvem har ansvaret og hva gjør vi med det?

Utenforskap og ufrivillig skolefravær? Hva handler dette om. Dette er et foredrag om å tenke nytt rundt skolefravær.

Foredragsholder, Sara Eline Eide er opptatt av skolefravær og hun arbeidet som miljøarbeider med elever som strevde i skolehverdagen. Felles trekk av elever som trakk seg unna skolefellesskapet hadde noe til felles; en manglende mestringsfølelse og trygghet i skolesituasjonen, skamfølelse over å ikke passe inn og en opplevelse av ikke å ha egenverdi. Sara Eline har kompetanse og erfaring på hvordan vi kan nå inn til elevene, skape god dialog med foreldrene og  mye kunnskap om hva som må til for å løse skolefraværssaker.

I dette foredraget vil Sara Eline belyse ulike sider av utenforskap. Gjennom sitt engasjement for barn og unge, har hun mange års erfaring med hvordan utenforskap påvirker den psykiske helsen og konsekvensene av dette. Alle har behov for å tilhøre et nettverk. Hva kan vi bidra med for å gi hvert enkelt barn eller ungdom den tilhørigheten de trenger?

21
.
November
Nov 21
16:45
17:15

Effektiv metode i møte med personer med psykiske lidelser

Prognosene tilsier at kompetansegapet i arbeidslivet vil øke på flere områder fremover. Endringene vil gå hardest utover de med lav utdanning. Hva kan vi gjøre for å forebygge mot frafall og utenforskap i skolen? I tiltaket opplæring med støtte får personer målrettet tilrettelagt oppfølging for å fullføre utdanningen sin.

Foredraget vil presentere en metode i møte med denne målgruppen. Vi får innblikk i veilederens rolle i å sikre måloppnåelsen i samarbeid med andre instanser, opplæringsinstitusjoner, støtteapparat, arbeidsgivere og andre i nettverket.

Afshan Rafiq er avdelingsleder i opplæring med støtte (OMS) og Senter for jobbmestring (SFJ). Hun har en Cand.mag. grad i(statsvitenskap, sosiologi og kriminologi) og masteremne i Supported Employment – Inkluderingskompetanse.

22
.
November
Nov 22
8:30
11:30

Tema: Ungdom, utenforskap og arbeid

Det finnes muligheter for de fleste på arbeidsmarkedet. Men finnes det muligheter for unge med ulike sosiale og helsemessige utfordringer? Media presenterer at nærmere 100.000 unge i dag mellom 18 - 30. år. står utenfor arbeidsmarkedet. Hva kan vi gjøre for å bistå den enkelte til å finne sin plass? Vi vil i denne temabolken presenterer noen løsninger på området. Kartleggingsverktøy og jobbspesialistens kompetanse, metoder og kreative løsninger i møte med ungt utenforskap.

22
.
November
Nov 22
8:45
9:30

Ung, innvandrer og utenfor - Hva skal til for å bli integrert på arbeidsmarkedet

Når man prøver og prøver men ikke får seg et arbeid så tenker vi ofte, hva er galt med meg? Unge innvandrere opplever ofte dette og det til tross for at de er kompetent til oppgaven. Hvordan kan vi bistå til å løse den kulturelle koden for unge innvandrere i sin søken etter arbeid? Foredraget vil presentere praktiske verktøy og løsninger i møte med målgruppen.

Laura Da Silva er leder for Kompass Karriere og har lang erfaring som leder, konsulent og teamkoordinator i arbeids- og velferdsstaten. I sit arbeid fra Nav bisto hun mennesker med en annen kulturell bakgrunn ut i arbeid.

22
.
November
Nov 22
9:45
10:45

Gjennomslagskraft i dialogen med arbeidsgivere - Kartlegging og formidling

Det på hviler et stort ansvar for den som bistår unge i sitt søk mot arbeidsmarkedet. Spesielt unge som har noen helsemessige og sosiale utfordringer med å stå i et arbeid. Dette handler ofte om god kartlegging og veiledning i forkant. Deretter handler det om å «selge seg selv og kandidaten» til arbeidsgiveren.

Hva slags språk bruker du i møte med arbeidsgiveren? Har du selv som veileder et engasjement som smitter? Hvilke forhandlingskort har du? Hvis du ikke har dette, så må dette på plass. Hvordan du forbereder du deg best mulig før et slikt møte? Hva slags kroppsspråk har du og hvordan lytter du og møter den andres behov? Hva er dine talent og utfordringer i disse møtene?

Foredraget blir presentert av konferansieren Elaine Bloom som har lang erfaring med arbeid-og velferdsfeltet. Hun har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert coach. Hun er også en ettertraktet karriereveileder og foredragsholder. Hun står bak podcasten "Karriereveiledning med Elaine", og er fast skribent for E24, hvor hun skriver fagartikler innen karriere og ledelse.For tiden bidrar hun også inn i et prosjekt ved Karrieresenteret ved Universitet i Oslo med å utvikle karrieretjenester. Videre er hun også kjent fra "karriereveilederen" fra NRK NettTV

22
.
November
Nov 22
11:00
11:30

Ville Veier - fra utenforskap til mestring

Ville Veier er et ideelt foretak i Stavanger som anvender kunst, kultur og kreative uttrykk i forebyggende og helsefremmende arbeid. Målgruppen er unge voksne som har vært utenfor ordinært arbeidsliv eller utdanning over lengre tid. Konsept og metode kombinerer kreativt og skapende arbeid i gruppe med tett individuell veiledning og oppfølging over tid. Her får deltakerne mulighet til å oppdage og bli kjent med egne ressurser, skape seg nye erfaringer og oppleve mestring, personlig vekst og ny læring. Målet er å forebygge varig utenforskap blant unge i form av å stå utenfor sosialt felleskap, utdanningssystem eller arbeidsliv.

Den kunstneriske og skapende praksis står i sentrum av Ville Veiers helhetlige tilnærming. Siden 2008 har grunderne Tori Nes Aadnesen og Line Merete Larsen bygget opp spisskompetanse i å bruke  kunstbaserte verktøy i helsefremmende vekst og endringsarbeid med unge voksne som av ulike årsaker har havnet utenfor opplæringsløp og arbeidsliv. I 2016 innledet Ville Veier forskningssamarbeid med NTNU som omtaler Ville Veiers arbeid som pionerarbeid her i Norge. Ville Veier ble nominert til Byas - prisen 2021. Bakgrunnen for denne oppmerksomheten er at Ville Veier gjennom flere år har vist at det er flere veier ut av utenforskap og inn i arbeidslivet ved å hjelpe unge voksne i å fullføre utdanningsløp eller komme ut i arbeid gjennom mestringstro, identitet og tilhørighet.

22
.
November
Nov 22
12:30
13:00

Våg ung – Innovasjonsprosjekt i tenkning rundt unge voksne og utenforskap

Prosjektet Våg ung, et kommunalt samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Fosen-regionen, jobber for å få på plass et tilbud til unge voksne som har eller står i fare for å falle varig utenfor arbeid og utdanning. Tilbudet skal være et arbeids og livsmestringskurs med varighet for deltagerne på tilnærmet ett år. I dette foredraget vil prosjektleder, Truls Torvik, i Våg-prosjektet fortelle om hvordan man jobber med å skape slike innovative nytenkende løsninger. Hvilke utfordringer møter man, hvilke ressurser knytter man til seg og hvordan rigger man seg gjennom det kommunale for å prøve å realisere et slikt prosjekt.

Truls Torvik er prosjektleder i Våg-prosjektet. Han er utdannet fra NTNU med en mastergrad innen idrettsvitenskap med fordypning i motivasjon, atferdsendring og e-helse. Han har tidligere jobbet med rehabilitering hos Unicare Helsefort.

22
.
November
Nov 22
13:00
14:00

Ensomhet, utenforskap og følelsen av sosial oppløsning

Ensomhet er en av de store psykiske folkesykdommene for tiden. Men er det slik at alle  trenger noen eller at finnes noen der ute som trenger deg? Samtidig snakkes det mye mer om ensomhet nå enn før. Vi er blitt mer opptatt av det, og kanskje har det også blitt mer stigmatiserende, siden vi lever i en så ekstremt sosialt orientert kultur.

Peder Kjøs er forfatter av boken "alene" og Han håper at dette foredraget og boka hans kan være et bidrag til den generelle offentlige samtalen om ensomhet og utenforskap, og at de som leser den skal få noen innspill til sine egne funderinger.

No items found.

Ulf Andersen

Statistikksjef i Nav

Les mer

Elisabeth Dullum

Rektor

Les mer

Peder Kjøs

Psykolog

Les mer

Elaine Bloom

Karriereveileder og foredragsholder

Les mer

Øystein Spjelkavik

Forsker II

Les mer

Ingeborg Lykseth

Leder Lyk-z & døtre

Les mer

Sara Eline Eide

Daglig leder i Ungoppvekst

Les mer

Tori Nes Aadnesen

Daglig leder Ville -Veier

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Ungdom og Psykisk helse - Gjennomført

9
.
June
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
9
.
June
2022
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2022

9
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
9
.
November
2022
︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap 2022

21
.
November
2022
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
13
.
October
2022
︁
Konferansen streames

Fremtidens karriereveiledning

21
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
13
.
October
2022
︁
Konferansen streames

Gaming i læring og inkludering 2022

24
.
November
2022
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
23
.
September
2022
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen 2022

28
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
28
.
September
2022