Hanne Cecilie Kavli

Hanne Cecilie Kavli

Forskningssjef FAFO

Hanne Cecilie Kavli er seniorforsker og forskningssjef ved Fafo med innvandring og integrering som spesialområde. Hun har arbeidet med en rekke temaer knyttet til velferds - og integreringspolitikk. De senere årene har hun blant annet vært opptatt av familiepraksis og kjønnslikestilling i innvandrede familier. Hun har studert hva holdninger og verdier betyr for kvinners yrkesdeltakelse, men også hvordan velferdsstatens og arbeidslivets organisering påvirker motivasjon og mulighet for å delta i arbeidslivet. Kavli har publisert et stort antall forskningsrapporter ved Fafo og en rekke artikler og bokkapitler både nasjonalt og internasjonalt. Hun har bred erfaring med innhenting, bruk og analyse av både kvalitative intervjuer, surveyundersøkelser og registerdata