Yrkesfagkonferansen 2024

I samarbeid med:
Event Partners:

Hvordan blir opplæringskontorenes rolle framover og hvordan blir fremtidens kompetansebehov innen yrkesfag? Hva er høyere yrkesfaglig utdanning og hvordan utvikler den seg? Konferansen vil presentere valg som samsvarer med næringslivets behov, prosjekter, samarbeid og metoder som sikrer gode yrkesfaglige løp, forebygger utenforskap og gir livsmestring i skolen.

Starter
25
.
April
2024
Event start:
April 25, 2024
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Den lange dragkampen om opplæringskontorene

25
.
April
Apr 25
10:00
10:45

De fleste trodde opplæringskontorene var fredet etter Stortingets vedtak av ny opplæringslov, men forslaget til forskrifter har skapt ny usikkerhet. Håkon Høst ved NIFU har forsket på styringen og organiseringen av norsk fag- og yrkesopplæring helt siden Reform 94. I sin presentasjon vil han se nærmere på hvorfor systemet med opplæringskontor har fått oppslutning fra det store flertallet av lærebedrifter og fylkeskommuner, men også hvordan opplæringskontorene har fått en avgjørende rolle med å knytte lærebedriftene til det offentlige utdanningssystemet. Han spør hvem som skal fylle det tomrommet som oppstår dersom opplæringskontorene reguleres bort fra den rollen de har i dag.

Kompetanse- og kunnskapsbehov for det grønne skiftet

25
.
April
Apr 25
11:00
11:30

Det grønne skiftet vil kreve omstilling, og en massiv oppskalering av antall fagarbeidere og andre yrkesgrupper. På oppdrag fra LO og NHO, har Oslo Economics regnet på arbeidskraftsbehovene som følger av en mer miljø- og klimavennlig økonomi. I det mest realistiske anslaget, ifølge rapporten selv, vil det grønne skiftet alene kreve 32 000 flere håndverkere og montører i 2030. Dette kommer på toppen av behovet skapt av den generelle utviklingen i økonomien. Foredraget vil presentere litt mer om rapporten og kompetanse- og kunnskapsbehovet for det grønne skiftet.

Hva er høyere yrkesfaglig utdanning, og i hvilken retning utvikler denne seg?

25
.
April
Apr 25
11:45
13:00

Fagskolesektoren, som nå er definert som høyere yrkesfaglig utdanning, er i en ekstrem vekst. På fem år har antall studenter doblet seg fra 15 til 30 000, og det spås fortsatt sterk vekst. Samtidig finnes det i sektoren ambisjoner om å utvikle høyere yrkesfaglig utdanning til en parallell søyle til akademisk utdanning, med muligheter for anerkjennelse over nivå 5 i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, dvs. på bachelor og etter hvert også masternivå.

Håkon Høst har forsket mye på fagskolesektoren, og har hatt ansvaret for en undersøkelse av fagskolenes samarbeid med arbeidslivet om utforming og dimensjonering av utdanningene. Han reiser spørsmål som:

- I hvilken grad har arbeidslivet innflytelse over fagskoleutdanningene?

- Er fagskolene fortsatt det arbeidslivsnære alternativet? Eller kan utviklingen av denne utdanningstypen til høyere yrkesfaglig utdanning føre til at den heller fjerner seg fra arbeidslivet?

Lunsj

25
.
April
Apr 25
13:00
14:00

Rett elev på rett plass? Valg som samsvarer med næringslivets behov

25
.
April
Apr 25
14:00
14:30

Å velge studieretning og karrierevalg er både utfordrende og vanskelig.  Hvordan kan skolene gi god veiledning til eleven og som samsvarer med elevens forutsetninger og næringslivets behov?

Nytt prosjekt: Den røde tråden fra ungdomsskole til fullført fagkompetanse

25
.
April
Apr 25
14:45
16:00

Lindesnes kommune og Agder fylkeskommune har startet et prosjekt med klare mål: Flere fullfører yrkesfaglig utdanning og får arbeidslivskompetanse. Her skal det etablere en gjennomgående karriereveiledningsmodell basert på yrkeskompetanse og reflekterende verktøy i arbeidslivsfaget og faget, utdanningsvalg i ungdomsskole, gjennom VGS og til lære i bedrift.

Bakgrunnen for prosjektet er de utfordringene man ser hos elever i risikosonen: Mange slutter på VG2, Heving av lærekontrakt i tidlig fase, mange unge har lite skole- og arbeidslivskompetanse, lite skolenærvær og manglende grunnskolepoeng.

Prosjektet skal implantere kompetanse fra tiltak med skreddersøm som Lindesneslos og Vil og kan, til en universell metodikk som kan anvendes for flere barn og unge. Her skal man Involvere næringsliv og opplæringskontor tidlig i prosessen og med tydelige rolle inn i skolen. Prosjektet skal utvikle en modell som kan implanteres på skoler i hele Agder.

Annlaug Bragdø vil presentere organiseringen, samkjøring av ressurser, implementering og metodevalgene i prosjektet.

Årets lærebedrift

26
.
April
Apr 26
9:15
9:45

Fredrikstad kommune er kåret til årets lærebedrift i 2023. Mye av æren for denne prisen ligger i veldig god rekruttering og oppfølging av lærlinger. Antall løpende lærekontrakter har økt fra 65 til 169 i løpet av de siste ti årene. I juryens begrunnelse framheves det at Fredrikstad kommune oppleves som proaktive, og er tidlig ute når endringer skjer. De ser muligheter og løsninger for lærlingene og er flinke til å tilrettelegge der det er behov. Fredrikstad kommune scorer også meget høyt på lærlingundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet, på blant annet trivsel og opplæring.

Vi har invitert Fredrikstad kommune ved lærebedriftskontoret, Ingar Løkkeberg Jansen til å dele arbeidet deres på konferansen.

RØRE prosjektet gir helsefremmede resultater i skolen

26
.
April
Apr 26
10:00
10:45

RØRE - prosjektet legger til rette for sunne og aktive elever som trives og lærer bedre. Bevegelse, kosthold og søvn er grunnleggende forutsetninger for å kunne lære. En elev som har sovet dårlig, ikke spist og vært inaktiv lærer også mindre. Vi vet at ikke alle elever har dekket disse grunnleggende behovene.

I nye læreplaner for skolen er folkehelse og livsmestring tverrfaglig tema som er gjennomgående for de ulike fagene. RØRE-prosjektets arbeidsmåter er gode bidrag for skoler og lærere til å integrere folkehelse og livsmestring i fag og i skolens helhetlige arbeid. Formålet med prosjektet i skolen er at flest mulig elever skal fullføre skolen med de beste resultatene.

Prosjektansvarlig for RØRE i Viken fylkeskommune, Elsie Brenne

Fire veier til flere fagarbeidere

26
.
April
Apr 26
11:00
11:30

For at vi skal få dekket behovet for fagarbeidere i fremtiden, må det bli enklere å ta yrkesfag. Det mener leder for elevorganisasjonen, Petter Lona. Det som er hyggelig å høre er at flere velger yrkesfag, men alt for få fullfører løpet. Hovedårsaken er nok mangelen på læreplass, men Lona peker på fire punkter som gjøre det lettere for elever til å fullføre:

  1. Fylkeskommunen må gjøre mer for å sikre elever læreplass.
  2. Høyere utstyrsstipend.
  3. Bedre rådgivning på ungdomsskolen
  4. Bedre utstyrspark i skolen

Elevorganisasjonen er elevenes og lærlingenes organisasjon. Vi kjemper for en skole på våre premisser, fordi vi kjenner skolen best sier lederen for organisasjonen.

Lunsj

26
.
April
Apr 26
11:30
12:30

Fra skole til arbeid, tilrettelegging, muligheter og mestring

26
.
April
Apr 26
12:30
13:30

Hvordan kan vi sikre gode og planlagte løp for lærekandidater? Hva gir best resultat og god mestringsopplevelse for ungdommer i denne målgruppen? Dette er noen av spørsmålene OKVekst kan gi svar på i sitt foredrag. De vil presentere sine verktøy, erfaringer og metoder i sitt arbeid.

OKVekst er Opplæringskontoret for vekstbedrifter i Viken. De har 34 medlemsbedrifter og 185 lærekandidater fordelt på 21 ulike lærefag. Alle lærekandidater har behov for tilrettelegging og som oftest vedtak om spesialundervisning i læretiden. OKvekst har derfor stort søkelys på overgangen fra skole til lærebedrift. Bedriften samarbeider tett med de videregående skolene, PPT, foreldre og ikke minst eleven selv mens de går på VG2. Underveis i læretiden følges lærekandidaten opp av kvalifiserte veiledere fra medlemsbedriftene i OKVekst.

Foredraget er ikke bekreftet ennå

Tidspunkt

Date

25
.
April
26
.
April
2024
Apr 25
April 26, 2024

Sted

LoCation

Quality hotel Oslo Airport

Konferansier

Kategorier

Categories

Utdanning
Arbeid og velferd
No items found.

Håkon Høst

Forsker

Les mer

Arvid Ellingsen

Spesialrådgiver

Les mer

Annlaug Bragdø

Fagansvarlig

Les mer

Ingar Løkkeberg Jansen

Avdelingsleder

Les mer

Liv Hofgaard

Leder rådgiverforum Norge

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Yrkesfagkonferansen 2024

25
.
April
2024
︁
Quality hotel Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
25
.
April
2024
︁
Konferansen streames

Ung velferd og psykisk helse

27
.
May
2024
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
27
.
May
2024
︁
Konferansen streames

Når jobben tar for mye plass

30
.
May
2024
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
30
.
May
2024
︁
Konferansen streames

Demens og aktivitet

3
.
June
2024
︁
Comfort Hotel Runway
︁
Påmeldingsfrist:
3
.
June
2024
︁
Konferansen streames

Skolevegringskonferansen 2024

3
.
June
2024
︁
Comfort Hotel Runway
︁
Påmeldingsfrist:
3
.
May
2024
︁
Konferansen streames

Jobbmestring for flyktninger og innvandrere

10
.
June
2024
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
24
.
April
2024